Transport ADR

Transport ADR to niezwykle ważna dziedzina szerokorozumianego transportu towarów. Chodzi tutaj, bowiem o transportowanie substancji niebezpiecznych. Nazwa ADR pochodzi od skrótu francuskiej nazwy L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Reute, która jest tytułem międzynarodowej konwencji o drogowym przewozie ładunków i towarów niebezpiecznych. Z powodu dbania o jakość środowiska oraz bezpieczeństwa ludzi i przyrody, przepisy konwencji podpisanej w 1957r. są nowelizowane co dwa lata.

W transporcie ADR ładunki muszą być oznaczone specjalnymi tabliczkami w określonym kolorze, ostrzegającym o niebezpieczeństwie. Istnieje kilka klas transportu ADR, którymi określa się poszczególne niebezpieczne materiały. Klasa 1 to materiały i przedmioty wybuchowe. Nalezą do nich materiały zagrożone wybuchem masowym, rozrzutem, pożarem, materiały skrajnie niebezpieczne oraz powodujące minimalne ryzyko niebezpieczeństwa. Kolejną grupą materiałów niebezpiecznych, znaczonych cyfrą 2, są gazy. Mogą być to gazy palne, niepalne, ale trujące, oraz gazy palne. Trzecią grupą substancji niebezpiecznych są ciecze.

Z powodu transportowania substancji niebezpiecznych, konstrukcje pojazdów zabezpieczane są według dodatkowych wytycznych. Mogą być to cysterny, przyczepy, kontenery oraz kontenero-cysterny.  Jednostki transportu ADR mają dodatkowe wyposażenia, jak również załoga transportująca taki ładunek przechodzi szkolenia kwalifikacyjne oraz doszkalające. Pojazdy transportu ADR dodatkowo są pod stałym nadzorem, jak również ogranicza się ich przejazd w tunelach.

Przewóz materiałów niebezpiecznych wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy oraz opanowania w sytuacjach stresowych.  Maksymalną minimalizację zagrożeń, jakie wynikają z charakteru ładunku, można zapewnić poprzez korzystanie z usług sprawdzonych firm transportujących, działających ściśle według wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i normach z zakresu bezpiecznego transportu. W innym przypadku transport substancji niebezpiecznych jest nie tylko groźny, le przede wszystkim zakazany.