Transport w przemyśle lotniczym

Transport lotniczy określany jest przez specjalistów filarem procesu globalizacji przemysłu i transportu. Z powodu dużego zakresu swoich działań oraz szybkości transportowania ogromnych ilości materiałów na znaczne odległości, wykorzystywanie transportu powietrznego jest najprężnej rozwijającą się gałęzią spedycji materiałów na świecie. W transporcie pasażerskim jest to natomiast wykładnia rozwoju gospodarczego kraju. Bowiem poziom wzrostu gospodarczego różni się o kilka punktów procentowych od wzrostu przewozów pasażerskich w krajach OECD. Jak widać pasażerski transport lotniczy jest odpowiedzią na zmieniające się czynni ki ekonomiczne państwa.

Jeżeli chodzi o tempo rozwoju międzynarodowego, największe prognozowane wzrosty działań mają kraje rozwijające się, które właśnie dzięki transportowi lotniczemu mogły otworzyć swoje rynki na inne regiony świata. W prognozowanym zestawieniu na lata 2011-2030, największym dynamizmem rozwoju cieszyć się będzie Azji Południowa, następnie Chiny. Jest to region, w którym znaczące odległości oraz potrzeba wykorzystywania rożnego rodzaju transportu lądowego nie sprzyjała spedycji materiałów. Dzięki rozwojowi transportu lotniczego od kilku lat obserwowany jest dynamiczny rozwój eksportu materiałów z krajów azjatyckich, które są wszechobecne na rynku europejskim.

Transport lotniczy jest skrupulatnie opisywany i regulowany przez umowy międzynarodowe, podpisywane pomiędzy zainteresowanymi państwami. Dzięki temu obsługiwanie połączeń lotniczych na linii państw przebiega w sposób jasny i uregulowany. Konkurencyjność w zakresie transportu pojawia się jednak dopiero, kiedy dane połączenie obsługiwane jest przez minimum dwóch przewoźników. Może być to łatwo spełnione przez fakt, iż do trasy obsługiwanej przez jednego przewoźnika maj dostęp również inne firmy transportowe. Na drodze niejako naturalnej selekcji najsłabsi operatorzy połączeń ustępują miejsca większym, bardziej rozwiniętym przewoźnikom. W celu sprawnego oraz jasnego opisanie zasad transportu lotniczego, Komisja Europejska wydała wytyczne, którymi przewoźnicy maja się kierować. Co istotne, nie są one uzależnione od wewnętrznej sytuacji państwa, a dostosowane do ogółu potrzeb wolnorynkowego, międzynarodowego transportu lotniczego.